Zverejňujte pracovné ponuky zdarma
Prihlásenie
Prihlásenie
Obnova hesla

V Š E O B E C N É   O B C H O D N É   P O D M I E N K Y 

o b c h o d n e j   s p o l o č n o s t i 

ZAMESTNANIE a.s.

zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

oddiel Sa, vložka č. 5503/B, IČO 46 560 386

so sídlom Most pri Bratislave 203, 900 46 Most pri Bratislave

(ďalej len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) 

platné a účinné pri prevádzkovaní internetovej stránky s adresou domény www.zamestnanie.eu a poskytovaní služby

 

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIE

1.1      Tieto všeobecné obchodné podmienky podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a návštevníkom vznikajúceho pri prehliadaní obsahu internetovej stránky a rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a uchádzačom alebo klientom vznikajúceho pri využívaní služby. Návštevník, uchádzač a klient sú viazaní pravidlami upravenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia návštevníka alebo uchádzača alebo klienta.

1.2      Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že na právny vzťah medzi spoločnosťou a  uchádzačom sa vzťahujú ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok určené pre návštevníkov a uchádzačov a na právny vzťah medzi spoločnosťou a  klientom sa vzťahujú ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok určené pre návštevníkov a klientov.

1.3      Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to bez ohľadu na to, či návštevník alebo uchádzač alebo klient sú podnikateľské subjekty registrované v zahraničí alebo ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi iných štátov ako je Slovenská republika.

1.4      Spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou, vzniknutou a zapísanou v príslušných registroch v súlade s príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a je oprávnená uskutočňovať podnikateľskú činnosť tak, aby mohla byť prevádzkovateľom internetovej stránky a zároveň poskytovateľom služby.

1.5      Internetová stránka je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetová stránka, ktorej obsah sa návštevníkom alebo uchádzačom alebo klientom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení www.zamestnanie.eu alebo bude zobrazený po presmerovaní návštevníkov alebo uchádzačov alebo klientov z inej inetrnetovej stránky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod internetovou stránkou sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomény k doméne podľa časti tejto vety pred bodkočiarkou. Prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť.

1.6      Obsah internetovej stránky je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok všetok grafický, textový alebo iný obsah (najmä databázy), ktorý sa návštevníkovi alebo uchádzačovi alebo klientovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky alebo pri využívaní služby okrem obsahu uchádzača a obsahu klienta. Spoločnosť vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení predmetného obsahu a má zároveň všetky práva k obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní internetovej stránky alebo uchádzač a klient pri využívaní služby používať. Vždy keď sa v týchto obchodných podmienkach použije pojem obsah internetovej stránky, myslí sa tým obsah internetovej stránky ako celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti nemá návštevník, uchádzač ani klient právo obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť. Spoločnosť rozhoduje o internetovej stránke, najmä rozhoduje o štruktúre internetovej stránky, grafickom vyobrazení jej časti a celku, o zložení obsahu internetovej stránky, o rozsahu a umiestnení vyžadovaných a zverejnených informácií.

1.7      Návštevník je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény v znení www.zamestnanie.eu alebo adresu niektorej zo subdomén domény ktorejkoľvek z uvedených internetových stránok a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky.

1.8      Uchádzač je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická osoba ako záujemca o prácu, ktorá ma záujem o vyhľadanie práce s využitím internetovej stránky a zároveň pravdivo a úplne vyplnila registračný formulár a zaregistrovala sa pre užívanie služby poskytovanej spoločnosťou s využitím internetovej stránky, obdržala od spoločnosti potvrdenie registrácie a zaplatila cenu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že si uchádzač iba prezerá internetovú stránku a nevyužíva službu, považuje sa za návštevníka.

1.9      Životopis je pre účelu týchto všeobecných obchodných podmienok súbor informácií o osobe uchádzača v rozsahu podľa určenia spoločnosti, ktorý je potrebný pre možnosť využitia služby uchádzačom; pre prípad dobrovoľných položiek životopisu platí, že o ich rozsahu rozhoduje uchádzač.

1.10   Účet uchádzača je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok pracovné prostredie uchádzača, ku ktorému získa uchádzač prístup po nadobudnutí postavenia uchádzača a ktoré slúži na využívanie služby uchádzačom. Prístup ku každému účtu uchádzača bude definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu.

1.11   Obsah uchádzača je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä životopis a iné podklady) vytvorený uchádzačom prostredníctvom osobitného programového prostredia internetovej stránky s využitím účtu uchádzača alebo uložený uchádzačom na úložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah uchádzača nie je obsahom internetovej stránky s tým, že je majetkom uchádzača a za súlad obsahu uchádzača s príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu uchádzač.

1.12   Klient je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá ponúka prácu, má záujem o uverejnenie ponuky práce s využitím internetovej stránky, má záujem o vyhľadanie uchádzača ako záujemcu o prácu s využitím internetovej stránky, a to pre seba alebo pre tretiu osobu, zároveň pravdivo a úplne vyplnila registračný formulár a zaregistrovala sa pre užívanie služby poskytovanej spoločnosťou s využitím internetovej stránky, obdržala od spoločnosti potvrdenie registrácie a zaplatila cenu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, ak tá je spoločnosťou stanovená. V prípade, že si klient iba prezerá internetovú stránku a nevyužíva službu, považuje sa za návštevníka.

1.13   Ponuka práce je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok elektronická informácia o pracovnej pozícii, o ktorej obsadenie má klient alebo osoba, pre ktorú klient vyhľadáva uchádzačov ako záujemcov o prácu, v rozsahu podľa určenia spoločnosti zverejnená prostredníctvom internetovej stránky; pre prípad dobrovoľných položiek ponuky práce platí, že o ich rozsahu rozhoduje klient.

1.14   Účet klienta je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok pracovné prostredie klienta, ku ktorému získa klient prístup po nadobudnutí postavenia klienta a ktoré slúži na využívanie služby klientom. Prístup ku každému účtu klienta bude definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu.

1.15   Obsah klienta je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä ponuky práce) vytvorený klientom prostredníctvom osobitného programového prostredia internetovej stránky s využitím účtu klienta alebo uložený klientom na úložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah klienta nie je obsahom internetovej stránky s tým, že je majetkom klienta a za súlad obsahu klienta s príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu klient.

1.16   Služba je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok služba poskytovaná spoločnosťou uchádzačom a klientom s využitím internetovej stránky v rozsahu podľa rozhodnutia spoločnosti, ktorej obsahom je však najmä zverejňovanie ponúk klientov, vytváranie, archivácia životopisov a iných podkladov uchádzačov a ich poskytovanie klientom, automatizované informovanie uchádzačov o ponukách práce klientov podľa uchádzačmi zadaných parametrov, automatizované informovanie klientov o životopisoch a iných podkladoch uchádzačov vhodných pre pracovnú pozíciu špecifikovanú v ponuke práce. Službu poskytuje spoločnosť odplatne, a to za ceny podľa aktuálneho cenníka sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať službu počas spoločnosťou určeného obdobia bezodplatne alebo za cenu zníženú o spoločnosťou určenú sumu.

1.17   Technické zariadenie je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok zariadenie obsahujúce hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce pripojenie sa k internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu internetovej stránky a využívanie služby, najmä osobný počítač alebo notebook alebo tablet alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve návštevníka alebo uchádzača alebo klienta. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním internetovej stránky alebo využitím služby zodpovedá výlučne návštevník alebo uchádzač alebo klient používajúci toto zariadenie.

1.18   GDPR je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

1.19   Zákon o ochrane osobných údajov je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

  

Článok II

PRAVIDLÁ PRE PREZERANIE INTERNETOVEJ STRÁNKY

2.1     Návštevník má právo prezerať si obsah internetovej stránky s využitím technického zariadenia.

2.2     Návštevník je povinný pri prezeraní internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo uchádzačov alebo klientov alebo tretích osôb. V prípade ak k takémuto zásahu dôjde, návštevník zodpovedá za následok tohto zásahu samostatne, a to bez účasti spoločnosti.

2.3     Návštevník nesmie z prostredia internetovej stránky vykonať fyzické stiahnutie (tzv. download) obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do technického zariadenia nad rámec obsahu internetovej stránky určeného spoločnosťou na stiahnutie do technického zariadenia ani si z obsahu internetovej stránky vyhotovovať žiaden obrazový alebo zvukový alebo zvukovoobrazový záznam. V prípade, že návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne spoločnosti alebo iným návštevníkom alebo uchádzačom alebo klientom alebo tretím osobám.

2.4     Návštevník má právo vykonať download tej časti obsahu internetovej stránky, ktorú pre tento účel určí spoločnosť s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny spoločnosti. V prípade nedodržania pokynov spoločnosti zaniká akékoľvek právo návštevníka na náhradu prípadnej škody.

2.5     V prípade, že je obsahom internetovej stránky priestor pre vyjadrenie názoru alebo iného vyjadrenia návštevníka ku konkrétnej skutočnosti, návštevník je rovnako povinný postupovať podľa ustanovenia čl. II ods. 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že bude možné takýto zásah predpokladať alebo k nemu dôjde, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne takýto názor z obsahu internetovej stránky odstrániť. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek názor zobrazený prostredníctvom internetovej stránky; za obsah názoru alebo iného vyjadrenia a prípadné porušenie všeobecnozáväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky zodpovedá samostatne návštevník.

2.6     Návštevník nesmie v diskusiách brániť iným diskutujúcim diskutovať alebo pridávať príspevky, nesmie zneužívať priestor určený na diskusiu najmä pre uskutočnenie propagácie svojej osoby, iných osôb, tovarov, služieb alebo nesmie sám ponúkať prácu.

2.7     Návštevník nemá právo za príspevok v diskusii alebo na fóre na žiadnu odmenu.

2.8     V prípade porušenia povinností návštevníka je spoločnosť oprávnená odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý pridal do prostredia internetovej stránky návštevník.

  

Článok III

REGISTRÁCIA

3.1     V prípade, že návštevník má záujem využívať službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

3.2     Návštevník je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom spoločnosťou s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé. V prípade, že v registračnom formulári návštevník uvedie nesprávne alebo nepresné alebo nepravdivé údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie uchádzača alebo klienta, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo iných uchádzačov alebo klientov alebo tretích osôb, návštevník zodpovedá za všetku spôsobenú škodu samostatne bez účasti spoločnosti.

3.3     Po odoslaní riadne vyplneného registračného formulára má spoločnosť právo potvrdiť registráciu návštevníka odoslaním potvrdzujúcej e-mailovej správy na e-mailovú adresu návštevníka. Spoločnosť si vyhradzuje právo nepotvrdiť registráciu návštevníka. Spoločnosť tak vykoná najmä, ale nie výlučne v prípade, že bude hroziť ujma na majetku alebo iných právach spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo uchádzačov alebo klientov alebo tretích osôb.

3.4     Okamihom odoslania registračného formulára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho údaje správne, presné a pravdivé (ďalej len „riadne vyplnený formulár“ v príslušnom gramatickom tvare), potvrdením registrácie spoločnosťou a zaplatením ceny podľa platného cenníka, ak je služba spoplatnená, návštevník získava postavenie uchádzača alebo klienta, a to v závislosti od druhu registrácie. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov s tým, že vyjadrenie súhlasu a udelenie súhlasu sa vykoná zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“. Za odoslanie registračného formulára sa považuje kliknutie na príslušné tlačidlo v rámci obsahu internetovej stránky, na základe ktorého bude vykonaná operácia odoslania formulára spoločnosti.

3.5     Po nadobudnutí postavenia uchádzača spoločnosť zriadi uchádzačovi účet uchádzača a po nadobudnutí postavenia klienta spoločnosť zriadi klientovi účet klienta, ktorý je uchádzač a klient oprávnený používať pri využívaní služby a zároveň odošle konkrétnemu uchádzačovi a konkrétnemu klientovi spôsobom a vo forme podľa určenia spoločnosti prístupové údaje, ak budú generované spoločnosťou; ak spoločnosťou uvedené prihlasovacie údaje generované nebudú, platia ako prihlasovacie údaje prihlasovacie meno a heslo určené uchádzačom alebo klientom.

3.6     Konkrétny účet uchádzača a konkrétny účet klienta je oprávnený používať len konkrétny uchádzač alebo konkrétny klient, ktorému bol uvedený účet zriadený, a teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala spoločnosti riadne vyplnený formulár, obdržala potvrdenie registrácie zo strany spoločnosti a zaplatila cenu za službu, ak je služba spoplatnená. Ak uchádzač alebo klient odovzdá prihlasovacie údaje do svojho účtu uchádzača alebo účtu klienta tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti spoločnosti následky za prípadné škody, ktoré jemu alebo spoločnosti alebo inému uchádzačovi alebo inému klientovi alebo návštevníkovi alebo tretej osobe v súvislosti s užívaním služby treťou osobou vzniknú.

3.7     V prípade, že spoločnosť zistí, že je odôvodnene možné predpokladať, že odoslaný registračný formulár nie je riadne vyplneným formulárom, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranného zrušenia účtu uchádzača alebo účtu klienta a nenávratného odstránenia celého obsahu uchádzača alebo obsahu klienta jeho vymazaním z úložiska dát. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutej osobe, ktorá odoslala spoločnosti registračný formulár bez toho, aby spĺňal parametre riadne vyplneného formulára.

3.8     Každý z uchádzačov má právo registrovať sa iba raz a využívať službu prostredníctvom jediného účtu uchádzača; každý účet uchádzača je viazaný na unikátny celok údajov tvorený najmä menom, priezviskom, rodným priezviskom, dátumom narodenia a miestom trvalého pobytu alebo inými údajmi podľa určenia spoločnosti. V prípade, že sa už registrovaný uchádzač registruje opätovne, a to popri existencii jeho účtu uchádzača, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne odstrániť takto vzniknuté duplicitné účty uchádzača. V takomto prípade, keďže ide o podmienku pre existenciu práva uchádzača užívať službu, uchádzačovi nevzniká právo na náhradu prípadnej škody, ktorú v tejto súvislosti utrpí. V prípade opakovaného opätovného postupu, ktorého obsahom bude opätovná registrácia a vznik duplicitných účtov uchádzača, spoločnosť si vyhradzuje právo odstrániť každý účet uchádzača a obsah uchádzača bez vzniku práva uchádzača na náhradu akejkoľvek škody.

3.9     Každý z klientov má právo registrovať sa iba raz a využívať službu prostredníctvom jediného účtu klienta; každý účet klienta je viazaný na jedno unikátne daňové identifikačné číslo (DIČ) prideľované príslušným daňovým úradom a identifikačné číslo (IČO) prideľované príslušným živnostenským úradom. V prípade, že sa už registrovaný klient registruje opätovne, a to popri existencii jeho účtu klienta, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne odstrániť takto vzniknuté duplicitné účty klienta. Za opätovnú registráciu sa považuje konanie, pri ktorom dochádza k registrácii majetkovo alebo personálne prepojenej osoby s osobou už registrovanou. V takomto prípade, keďže ide o podmienku pre existenciu práva klienta užívať službu, klientovi nevzniká právo na náhradu prípadnej škody, ktorú v tejto súvislosti utrpí. V prípade opakovaného opätovného postupu, ktorého obsahom bude opätovná registrácia a vznik duplicitných účtov klientov, spoločnosť si vyhradzuje právo odstrániť každý účet klienta a obsah klienta bez vzniku práva klienta na náhradu akejkoľvek škody.

3.10   Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť spôsob registrácie uchádzačov a klientov v súlade s obsahom internetovej stránky alebo v súvislosti s potrebami spoločnosti alebo návštevníkov alebo uchádzačov alebo klientov alebo tretích osôb a ochranou ich práv alebo oprávnených záujmov.

3.11   V prípade zrušenia registrácie uchádzača alebo klienta, uchádzač a klient berú na vedomie a súhlasia s tým, že spoločnosť nie je povinná odstraňovať ich príspevky v diskusiách alebo fórach.

 

Článok IV

OBSAH SLUŽBY

A PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI

4.1   Spoločnosť poskytuje prostredníctvom internetovej stránky uchádzačom a klientom službu, a to odplatne v súlade s aktuálnym cenníkom alebo bezodplatne, ak cena za službu nebola stanovená. O bezodplatnosti poskytovania služby a o dobe trvania poskytovania služby bezodplatne rozhoduje jednostranne spoločnosť. V prípade bezodplatného poskytovania služby sa podmienka zaplatenia ceny za služby pre nadobudnutie práv podľa týchto všeobecných obchodných podmienok neuplatní.

4.2   Pri poskytovaní služby spoločnosť vytvorí uchádzačovi technické podmienky v rozsahu podľa určenia spoločnosti, a to pre možnosť riadneho využitia služby, najmä prostriedky na vytváranie a ukladanie životopisov a iných podkladov uchádzačov a na ich poskytnutie klientom alebo ich zverejnenie. Pri poskytovaní služby spoločnosť zároveň vytvorí klientovi technické podmienky v rozsahu podľa určenia spoločnosti, a to pre možnosť riadneho využitia služby, najmä prostriedky na vytváranie ponúk práce a pre poskytovanie týchto ponúk práce priamo uchádzačom alebo pre ich zverejňovanie.

4.3   Uchádzač a klient berú na vedomie a súhlasia s tým, že ak sa na spoločnosť obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho, trestného alebo iného konania, spoločnosť je povinná poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností spoločnosti podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.4   Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať službu v spoločnosťou určených balíčkoch za ceny stanovené spoločnosťou alebo bezodplatne.

4.5   Spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby bola služba poskytovaná nepretržite po dobu jej poskytovania, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností spoločnosti sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s čl. VII týchto všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu pravidelných alebo mimoriadnych servisných zásahov spoločnosti.

4.6   Spoločnosť je povinná vykonať všetky úkony, ktoré od nej je možné objektívne zo strany návštevníka, uchádzača a klienta očakávať vzhľadom na povahu poskytovanej služby a zároveň vzhľadom na podnikateľské, ekonomické a majetkové zázemie spoločnosti za účelom predídenia vzniku škody na majetku návštevníka alebo uchádzača alebo klienta. Za škodu na majetku návštevníka alebo uchádzača alebo klienta, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich povinností, spoločnosť nezodpovedá.

4.7   V prípade, že dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služby uchádzačovi alebo klientovi spoločnosť sa zaväzuje, že o týchto skutočnostiach bude informovať uchádzačov a klientov, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať spoločnosť k dispozícii e-mailovú adresu uchádzača a klienta alebo písomne na adresu sídla alebo miesta podnikania klienta alebo adresu trvalého pobytu uchádzača, ktoré oznámia spoločnosti prostredníctvom riadne vyplneného formulára v procese registrácie uchádzača alebo klienta alebo verejnou vyhláškou o tejto zmene prostredníctvom priestoru internetovej stránky; v prípade, ak dôjde k zmene údajov na strane uchádzača alebo klienta a uchádzač alebo klient o tejto skutočnosti spoločnosť neinformuje a zároveň v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné zo strany spoločnosti riadne si splniť svoju povinnosť podľa tohto odseku, spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť uchádzačovi alebo klientovi spôsobená v dôsledku neinformovania uchádzača alebo klienta.

4.8   Spoločnosť má ďalšie práva a povinnosti podľa ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.9   Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky pokiaľ to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov spoločnosti alebo návštevníkov alebo uchádzačov alebo klientov alebo tretích osôb.

4.10  V prípade, že uchádzač alebo klient poruší niektorú zo svojich podstatných povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť má právo jednostranne zrušiť účet uchádzača alebo účet klienta a nenávratne odstrániť obsah uchádzača alebo obsah klienta z úložiska dát; v takomto prípade spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne uchádzačovi alebo klientovi v súvislosti s odstránením účtu uchádzača alebo účtu klienta a obsahu uchádzača alebo obsahu klienta. Spoločnosť si v takomto prípade zároveň vyhradzuje právo alternatívne zamedziť možnosti uchádzača alebo klienta používať účet uchádzača alebo účet klienta po dobu stanovenú spoločnosťou.

4.11  Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že všetky spoločnosťou zaznamenané informácie o konaní uchádzača alebo klienta, najmä informácie o počte a časoch vstupov do účtu uchádzača alebo účtu klienta (Logy), o identifikácii IP adresy, ktorú  použil pre vstup do konkrétneho účtu, sú výlučným majetkom spoločnosti a spoločnosť má právo s nimi nakladať vo vzťahu k tretím osobám.

4.12  Pre vylúčenie pochybností sa zároveň ustanovuje, že zmyslom služby je poskytnúť uchádzačom a klientom možnosť stretu ponuky a dopytu práce s tým, že spoločnosť nezodpovedá za realizáciu úmyslu uchádzača nájsť si prácu reprezentovanú získaním práce a ani za realizáciu úmyslu klienta nájsť vhodného uchádzača ako záujemcu o prácu.

4.13  Klient prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok súhlasí s tým, aby spoločnosť v záujme vytvorenia vysokej miery komfortu pre klienta v súčinnosti s klientom alebo samostatne aktualizovala a dopĺňala ponuky práce klienta v prípade, ak budú takéto ponuky práce ňou identifikované v rámci verejne dostupných informačných zdrojov, najmä v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet. Klient má právo kedykoľvek takúto formu podpornej iniciatívy spoločnosti odmietnuť zaslaním e-mailovej správy na kontaktnú e-mailovú adresu spoločnosti.

  

Článok V

PRÁVA A POVINNOSTI UCHÁDZAČA A KLIENTA

5.1   Uchádzač a klient majú všetky povinnosti návštevníka podľa čl. II týchto všeobecných obchodných podmienok a zároveň voči uchádzačovi a klientovi má spoločnosť rovnaké práva ako voči návštevníkovi.

5.2   Uchádzač a klient sú povinní zaplatiť za poskytnutie služieb spoločnosti cenu v rozsahu a spôsobom v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a platným cenníkom sprístupneným verejnosti prostredníctvom internetovej stránky okrem prípadu, že je služba poskytnutá bezodplatne.

5.3   Uchádzač a klient sú povinní postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do účtu uchádzača alebo účtu klienta osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä sú povinní vykonať všetky opatrenia, aby zamedzili úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedajú za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí spoločnosť alebo iný návštevník alebo iný uchádzač alebo iný klient alebo tretia osoba.

5.4   Ak uchádzač alebo klient zistí, že hrozí zásah do jeho práv alebo práv spoločnosti alebo práv iného uchádzača alebo práviného klienta alebo práv návštevníka alebo práv tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť spoločnosť. Rovnakú povinnosť má uchádzač a klient aj v prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.

5.5   Uchádzač a klient majú právo vykonať download konkrétnej časti obsahu internetovej stránky určenej spoločnosťou na jeho sťahovanie a zároveň pri využívaní služby nahrávať na úložisko dát určené spoločnosťou obsah uchádzača alebo obsah klienta.

5.6   Obsah uchádzača alebo obsah klienta má uchádzač alebo klient právo archivovať na dátovom úložisku určenom spoločnosťou po dobu určenú spoločnosťou s tým, že predmetný obsah je uchádzač a klient povinný na vlastné náklady vysporiadať tak, aby ho mal právo použiť pri využití služby. Uchádzač a klient má právo požiadať spoločnosť o okamžité odstránenie účtu uchádzača alebo účtu klienta alebo obsahu uchádzača alebo obsahu klienta s tým, že spoločnosť po obdržaní takejto požiadavky predmetný účet zruší a nenávratne odstráni predmetný obsah bezodkladne po doručení žiadosti zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou predmetného obsahu. Zmazanie obsahu uchádzača alebo obsahu klienta má spoločnosť právo odmietnuť v prípade, ak by jeho vykonaním došlo k ujme na majetku alebo právach spoločnosti alebo návštevníkov alebo iných uchádzačov alebo iných klientov alebo tretích osôb.

5.7   Uchádzač a klient majú právo používať obsah internetovej stránky tak, aby mohli riadne využívať službu a s takýmto použitím obsahu internetovej stránky spoločnosť vyslovuje svoj nevýhradný súhlas platný na území Slovenskej republiky a po dobu trvania právneho vzťahu medzi spoločnosťou a uchádzačom alebo spoločnosťou a klientom; týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti uchádzača a povinnosti klienta podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.8   Uchádzač ani klient nesmú v obsahu uchádzača ani v obsahu klienta bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti propagovať svoju osobu, tretie osoby, najmä konkurenčné portály so zameraním rovnakým alebo obdobným k zameraniu internetovej stránky prevádzkovanej spoločnosťou a nesmú propagovať tovary alebo služby alebo sprístupňovať iné informácie obchodnej povahy.

5.9   Uchádzač a klient zároveň súhlasia s tým, že im budú zasielané informačné a propagačné e-mailové správy v súvislosti so službou spoločnosti.

5.10  Vzhľadom na zmysel služby poskytovanej uchádzačom a klientom zo strany spoločnosti uchádzač zároveň udeľuje spoločnosti súhlas na poskytovanie informácií a údajov obsiahnutých v životopisoch a ostatných podkladoch, ktoré uchádzač poskytol spoločnosti, a to klientom pre potreby možnosti vyhľadania práce, a to vrátane fotografií. Spoločnosť má právo na fotografie umiestniť vodoznaky identifikujúce internetovú stránku alebo spoločnosť.

5.11  Vzhľadom na zmysel služby poskytovanej uchádzačom a klientom zo strany spoločnosti klient zároveň udeľuje spoločnosti súhlas na poskytovanie informácií a údajov obsiahnutých v podkladoch poskytnutých spoločnosti zo strany klienta, a to uchádzačom pre potreby možnosti vyhľadania práce, a to vrátane znakov korporátnej identity klienta (najmä logo klienta).

5.12  Klient a uchádzač sú povinní pri využívaní služby postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahovali do práv spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo uchádzačov alebo klientov alebo tretích osôb a konali v súlade so všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. V prípade ak dôjde k porušeniu tejto povinnosti, klient alebo uchádzač zodpovedá za následok tohto zásahu samostatne, a to bez účasti spoločnosti.

5.13  V prípade, že spoločnosť zistí, že objektívne existuje predpoklad o tom, že uchádzač alebo klient ukladá na úložisko dát určené spoločnosťou v rámci využívania služby dáta, ktoré nesúvisia s uskutočňovaním vyhľadávania uchádzačov ako záujemcov o prácu a vyhľadávania práce alebo zasahujú do práv spoločnosti alebo iných uchádzačov alebo iných klientov alebo návštevníkov alebo tretích osôb alebo sú v rozpore so všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, spoločnosť má právo jednostranne nenávratne odstrániť všetok obsah uchádzača a všetok obsah klienta z úložiska dát jeho zmazaním. Pred uskutočnením zrušenia predmetného účtu a nenávratným zmazaním predmetného obsahu spoločnosť o zamýšľanom úkone uchádzača alebo klienta môže upovedomiť. Spoločnosť v takomto prípad nezodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku tohoto konania môže uchádzačovi alebo klientovi vzniknúť.

5.14  Ak sú klientovi pri poskytovaní služby poskytnuté spoločnosťou osobné údaje uchádzača, klient má právo využiť osobné údaje iba pre potreby komunikácie s uchádzačom ako uchádzačom o prácu v režime pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Klient bez toho, aby získal osobitný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na iný účel, aký je vymedzený týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, nesmie osobné údaje uchádzača na iný účel použiť.

  

Článok VI

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

(aplikuje sa iba v prípade odplatného poskytovania služby)

6.1      Spoločnosť má za poskytnutie služby právo na zaplatenie ceny podľa platného cenníka sprístupneného spoločnosťou verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

6.2      Spoločnosť si vyhradzuje právo prispôsobovať ceny jednotlivým balíčkom častí služby, ktoré bude ponúkať záujemcom o prácu a klientom a zároveň jednostranne meniť ceny za službu.

6.3      V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, spoločnosť je povinná rešpektovať cenu za službu podľa cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou a uchádzačom alebo klientom po dobu, počas ktorej má cena platiť.

6.4      Cena je splatná na základe faktúry vystavenej a doručenej uchádzačovi alebo klientovi.

6.5      Pri nedodržaní lehoty splatnosti má spoločnosť právo uplatniť si voči uchádzačovi alebo klientovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.

6.6      Uchádzač a klient má právo začať s využívaním služby až po zaplatení ceny; návštevník sa stáva záujemcom o prácu alebo klientom až po zaplatení ceny a až po zaplatení ceny má právo využívať službu, ak je cena stanovená a služba sa neposkytuje bezodplatne.

6.7      Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet spoločnosti uvedený v úvodnej časti týchto všeobecných obchodných podmienok identifikujúcich spoločnosť.

6.8      V prípade, že omeškanie uchádzača alebo klienta bude trvať viac ako 5 dní, spoločnosť má právo odstrániť účet uchádzača alebo účet klienta ako dlžníka a nenávratne odstrániť obsah uchádzača alebo obsah klienta jeho zmazaním z úložiska dát.

  

Článok VII

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

7.1   Pre účely tejto zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť spoločnosti také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti  a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti a ktoré spoločnosti zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa a pod.. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.

Článok VIII

PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY

8.1      Spoločnosť, návštevník, uchádzač a klient sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii pred vznikom škôd. Návštevník, uchádzač a klient sú povinní oznámiť spoločnosti prekážky, ktoré im bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

8.2      Každý účastník právneho vzťahu má právo na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností iným účastníkom právneho vzťahu okrem prípadu, ak je zodpovednosť vylúčená podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

8.3      V prípade, že dôjde k okolnosti vylučujúcej zodpovednosť spoločnosti, spoločnosť je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať uchádzača alebo klienta.

 

Článok IX

RIEŠENIE SPOROV

9.1   Účastníci právneho vzťahu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z neplnenia povinností povinnej osoby a vzniknutú situáciu riešiť vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok budú predmetom konania pred príslušným všeobecnými súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecnozáväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

 

Článok X

UKONČENIE PRÁVNEHO VZŤAHU

10.1   Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení osobitnou dohodou.

10.2   Spoločnosť má právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Článok XI

USTANOVENIA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1     Terminológia použitá v obsahu tohto článku má rovnaký význam, aký má rovnaká terminológia použitá v obsahu GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

11.2     Uchádzač je dotknutou osobou a spoločnosť je prevádzkovateľom.

11.3     Poskytovateľ služby z titulu podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracováva osobné údaje Klienta, ktorými sú: akademický titul, meno, priezvisko, prezývka (nick), e-mailová adresa, deň, mesiac a rok narodenia, pohlavie, lokalita, v ktorej sa uchádzač zdržuje najčastejšie, telefonický kontakt, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, typ školy alebo vzdelávacej ustanovizne, rok nástupu na štúdium, rok ukončenia štúdia, študijný odbor, svetový jazyk, ktorým je uchádzač spôsobilý komunikovať, úroveň schopnosti komunikovať vo svetovom jazyku, znalosti práce s počítačom, znalosti v oblasti ekonomiky, údaje o predchádzajúcich a aktuálnom zamestnaní alebo prácach vykonávaných v inom právnom vzťahu v rozsahu označenie zamestnávateľa, rok a mesiac nástup do zamestnania a rok a mesiac ukončenia zamestnania, pracovná pozícia, vykonávaná pracovná náplň, údaj o oprávnení viesť motorové vozidlá, druh vodičského oprávnenia, počet najazdených kilometrov, údaj o preferovanej pracovnej pozícii.

11.4     Poskytovateľ služby z titulu podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR spracováva osobné údaje Klienta, ktorými sú: rodné číslo, IP adresa, z ktorej uchádzač komunikuje, čas kedy uchádzač komunikuje so spoločnosťou, údaje, podobizne, fotografie ktoré uchádzač uloží do obsahu užívateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

11.5     Uchádzač vyhlasuje, že registračný formulár vyplnil slobodne a vážne, jeho vôľa pri vypĺňaní registračného formuláru je skutočná a bez omylu a zároveň vyhlasuje, že v odosielanom registračnom formulári sú ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu podľa registračného formulára úplné a pravdivé a týkajú sa iba osoby uchádzača.

11.6     Právnym základom spracúvania osobných údajov je

a)     právna skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je uchádzač alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR; pre vylúčenie pochybností sa pre účely spracovania osobných údajov zmluvou rozumie právny vzťah medzi spoločnosťou a uchádzačom pri poskytovaní služby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok

b)    udelenie súhlasu uchádzača so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

11.7     Účelom spracúvania osobných údajov podľa čl. XI ods. 11.3 a ods. 11.4 je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov spoločnosťou a ich použitie pri poskytovaní služby a v spojení so službou, vrátane každej komunikácie s uchádzačom, ako aj pre potreby vlastného marketingu spoločnosti, pre účely ponúkania služby, zasielania informácií o službe, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms).

11.8     Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

11.9     Uchádzač má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia spoločnosti.

11.10  Uchádzač berie na vedomie s súhlasí s tým, že osobné údaje uchádzača sú poskytované klientom vyhľadávajúcim údaje o uchádzačoch, a to v záujme spojenia dopytu kl

51 rôznych pozícií
34 pracovných ponúk
1104 registrovaných spoločností
1064 registrovaných uchádzačov
Nová registrácia